Kurumsal
 • Komisyon Üyeleri
   Komisyon Üyeleri
   Adı ve Soyadı Görevi
    İbrahim Ethem ŞAHİN  Başkan - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı
   Seda DÖNMEZ ÖRSOĞLU Üye - Hukuk Müşaviri
   Emre ARSLANBAY Üye -  Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

   Mesut KILIÇ

   Üye -  İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı
   Fatih EGE Üye – İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi Başkanı
    
    
 • Görevleri
   Görevleri
   Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
   Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
   Etik uygulamaları değerlendirmek.
 • Etik İlkeleri
   Etik ilkeleri
   5449 Sayılı Kanunla Ajansa verilen kurumsal görevlerinin ve iş tanımında belirtilen bireysel yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygun hareket etmek.
    
   • Halka hizmet bilinci ile hizmet etmek.
   • Hizmet standartlarına uymak. 
   • Ajansın vizyon, amaç ve misyonuna bağlılık. 
   • Dürüstlük ve tarafsızlık. 
   • Saygınlık ve güven. 
   • Nezaket ve saygı. 
   • Yetkili makamlara zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak. 
   • Çıkar çatışmasından kaçınmak. 
   • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması. 
   • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uygun davranmak. 
   • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. 
   • Savurganlıktan kaçınmak. 
   • Yetkisini aşarak Ajansı bağlayıcı açıklamalar ile gerçek dışı beyanlardan kaçınma 
   • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranmak. 
   • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna uygun davranması. 
   • Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanımaktan  ve imtiyazlı muameleden kaçınmak. 
   • Mal bildiriminde bulunmak.
    
 • Etik Sözleşmesi
   Etik Sözleşmesi

   Ajans hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

   Bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

   Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

   Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

   Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

   Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

   Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

   Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA