Kurumsal
 • İç Kontrol
   İç Kontrol

   5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Denetim” başlıklı 25 inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “İç Kontrol Sistemi” başlıklı 11 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin“İç Denetim” başlıklı 6 ve 7 nci maddeleri gereğince Ajansın gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, İç Denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile İç Kontrol Sisteminin belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

    

   Bu kapsamda Ajansımızda 2011 yılında, İç Kontrol Sisteminin oluşturulması amacıyla, tüm birimlerin katılımıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon öncelikle Kalkınma Ajansları mevzuatını dayanak almakla birlikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinden yararlanarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamıştır. Bu eylem planı Yönetim Kurulu onayı ile Temmuz 2011‘de uygulamaya konulmuş, gelinen süreçte Ajansın iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları tamamlanarak İç Kontrol Sistemi faaliyete geçmiştir. 

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA