Bölge Yatırımı
 • Nüfus ve Demografik Bilgiler
   Nüfus ve Demografik Bilgiler
     2012 yılında TR83 Bölgesi’nin nüfusu 2.717.970’dir. Samsun en fazla nüfusa sahip il iken, bu ili sırasıyla Tokat, Çorum ve Amasya izlemektedir.
    
     Nüfusu 50.000 üzeri başlıca merkezler, 
        • Amasya, Merzifon
        • Çorum, Sungurlu
        • Samsun, Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba, Bafra, Vezirköprü, Terme
        • Tokat, Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile’dir.
    
     Bölge, Türkiye yüzölçümünün yüzde 4,9’unu oluşturmaktadır. Km²’ye düşen nüfus 97’dir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan il km²’ye 138 kişi ile Samsun olup Türkiye ortalamasının üzerindedir.
    
     Tüm bölge için çok önemli bir olgu olan göç, Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinden bölge dışındaki iş, eğitim ve sosyal olanakların daha gelişmiş olduğu şehirlere doğru yaşanmaktadır. Bölgenin verdiği göç aldığı göçten fazla, dolayısıyla net göçü eksi değerdedir. 
    
 • Eğitim
   Eğitim
     Amasya dışında illerin tamamının okur-yazar nüfus oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Okur-yazar toplam nüfus oranlarına baktığımızda, Amasya’yı Samsun takip etmekte ardından Tokat ve Çorum gelmektedir.
    
     2011/2012 öğretim yılında Samsun, toplam okullaşma oranında Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır. 
    
     2011 Yılında bölgede mesleki ve teknik ortaöğretim seviyesinde hizmet veren toplam okul sayısı 259, öğretmen sayısı 5.289 ve öğrenci sayısı 85.766’dır.
    
     Bölge illerinin her birinde üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler devlet üniversitesi iken Samsun’da biri devlet üniversitesi biri özel üniversite olmak üzere iki üniversite vardır. Samsun’da kurulan Canik Başarı Üniversitesi Karadeniz’in ilk vakıf üniversitesi olma özelliği taşımaktadır. 
    
   Amasya’da Amasya Üniversitesi, Çorum’da Hitit Üniversitesi, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve son olarak Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi hizmet vermektedir.
    
     2009/2010 öğretim yılında Türkiye’de 302 olan Mesleki Eğitim Merkezi sayısı bölgede 17‘dir.  Yine aynı öğretim yılında Türkiye’de toplam 969 adet olan halk eğitim merkezi sayısı, bölgede 48’dir.
    
 • Sağlık
   Sağlık
     Bölgede 10’u özel toplam 64 hastane vardır ve bu hastanelerdeki toplam yatak sayısı 7.884’tür. 
    
     2010 yılında hekim başına düşen nüfus bölgede 675, Türkiye’de ise 605’tir. Yatak doluluk oranları bölgede Türkiye ortalamasının altındadır. 
    
     Bölgede son yıllarda sağlık alanında yaşanan önemli uygulamalardan biri Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde aile hekimliğidir. Samsun ve Amasya 2007 yılında ve Çorum ise 2008 yılında aile hekimliği kapsamına alınan illerden olmuştur. 2010 itibari ile 81 ilde aile hekimliği uygulamasına geçildiğinden tüm sağlık ocakları kapatılmıştır. 2010 yılında aile hekimliği birimi başına düşen nüfus dağılımına bakıldığında, Tokat’ta birim başına 3.525, Amasya’da 3.600, Çorum’da 3.257, Samsun’da ise 3.572 kişinin kayıtlı olduğu görülmektedir.
    
     Sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması amacıyla 2000 yılından itibaren gezici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Bebek ve çocuk ölüm oranlarında bölgede büyük bir düşüş yaşanması, iyileşen sağlık hizmetlerinin bir göstergesi olarak görülebilir.
    
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık personelinin yetiştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.
    
     Amasya Çorum Samsun Tokat TR83 Türkiye
   Toplam  / Kurum Sayısı 6 16 26 16 64 1397
   Toplam  / Yatak Sayısı 720 1.436 3.741 1.987 7.884 184.050
   Sağlık Bakanlığı / Kurum Sayısı 6 14 18 14 52 843
   Sağlık Bakanlığı  / Yatak Sayısı 720 1.338 2.554 1.657 6.269 119.891
   Üniversite / Kurum Sayısı - - 1 1 2 62
   Üniversite  / Yatak Sayısı - - 775 284 1.059 35.001
   Özel  / Kurum Sayısı - 2 7 1 10 489
   Özel  / Yatak Sayısı - 98 412 46 556 28.063
   Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı 215 268 299 322 288 250
 • Kültür
   Kültür
     Bölgeyi oluşturan iller olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ın tarihi günümüzden 15.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Coğrafi konumu ve verimli topraklara sahip oluşu bölgeye tarih boyunca önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapmak ve medeniyetlerin önemli bir yerleşim yeri olmak gibi misyonlar yüklemiştir.
    
     Çok zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan bölgede, Amazonlardan, Romalılara, Araplardan Helenlere kadar sayısız topluluğun yaşadığı söylenegelmiştir.
   Bu kapsamda bölge, bugün çeşitli müzelerde sergilenen eşsiz eserler ve devam eden kazı çalışmaları ile kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
    
     TR83 Bölgesi’nde toplam 12 müze ve 59 kütüphane bulunmaktadır.
    
     Bölgedeki tiyatro sayısı 7 iken sinema salonu sayısı 65’ tir.
    
 • İstihdam
   İstihdam
     TR83 Bölgesi’nin çalışma çağındaki nüfus toplamı 2.004.000’dir. Bu sayı, Türkiye’nin toplam çalışma çağındaki nüfusunun yüzde 3,73’üne karşılık gelmektedir.
    
     TR83 Bölgesi kapsamındaki illerde işgücüne katılma oranı yıllar içerisinde azalış göstermektedir. Bölge illerinde istihdam oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgede istihdam yaratan temel sektörün tarım olduğu görülmektedir. Tarım 2011 yılında Türkiye genelinde yüzde 25,47’lik bir orana sahipken bölgede bu oran 45,48’e çıkmaktadır.
    
     İşsizlik rakamlarına bakıldığında, TR83 Bölgesi’ndeki toplam işsizliğin Türkiye genelinin altında olduğu görülmektedir. Bölgede cinsiyete göre işsizlik oranları incelendiğinde ise yine işsizliğin hem kadınlarda hem erkeklerde ayrı ayrı Türkiye genelinin altında olduğu görülmektedir. Ancak kırsal alanda özellikle kadın işgücü için istihdam, ücretsiz aile işçiliği biçiminde olmaktadır. 
    
     İmalat sanayi kolları olan tarımsal üretime dayalı gıda, içki ve tütün, dokuma, giyim ve deri sanayilerinin yanı sıra, metal eşya ve makine, taş ve toprağa dayalı sanayiler ve orman ürünleri ve mobilya sanayilerinin bölgede önemini korumaktadır. Bölgede farklı sektörlerde işyeri büyüklüğüne göre istihdam edilenlere bakıldığında büyük çoğunluğunun 1-9 kişi çalıştıran işyerlerinde olduğu görülmektedir. 
    

    

 • Kurumsallaşma
   Kurumsallaşma
     Merkezi yönetim kapsamında TR83 Bölgesi’nde 4 valilik ve 47 kaymakamlık bulunmaktadır.
    
     Bölgede bulunan belediye sayısı 181’dir. İl belediyeleri içinde sadece Samsun’da büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Bölgede mahalli idarelerin kurduğu çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 107 birlik bulunmaktadır (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2010). Bölgedeki köy sayısı ise 2.605’tir. Bölgede en çok köye sahip olan il Samsun iken, arkasından Çorum gelmektedir. 
    
     Bölgede toplam 3.277 dernek bulunmaktadır. Faal dernek sayısına bakıldığında dernek sayısının en fazla olduğu il Samsun (1.715) olup bunu sırasıyla Tokat (574), Çorum (574) ve Amasya (414) takip etmektedir.
    
   Ayrıca, bölgede biri Samsun diğeri Tokat’ta olmak üzere iki adet Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu müdürlüklerden alınan bilgiye göre Samsun’da toplam 44, Tokat’ta 33, Çorum’da 39 ve son olarak Amasya’da 16 adet vakıf bulunmaktadır.
    
     Türkiye’de bulunan toplam 181 Ticaret ve Sanayi Odasının 18’i bölgede bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 113 olan toplam ticaret borsasının 9’u bölgede yer almaktadır. Bölgede aktif oda sayısının en yüksek olduğu il Samsun olup bu ili sırasıyla Çorum, Tokat ve Amasya takip etmektedir.
    
BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA