Kurumsal
  • Stratejik Plan
      Stratejik Plan

      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. Kanun, bu çerçevede kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, 5018 sayılı Kanuna tabi olmamasına rağmen, birçok alanda verdiği hizmetleri stratejik yönetim anlayışıyla yürütmek amacıyla "Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu" kapsamındaki süreç ve model önerileri çerçevesinde kurumsal stratejik plan hazırlamıştır. 2014-2018 Stratejik Planı'nda mevcut durum ortaya konularak ileriye dönük vizyon, misyon, amaç ve stratejiler belirlenmiştir. Hazırlanan plan Ajans faaliyetlerine yön verecek ve uygulamanın aracı olacak bir yol haritası niteliğinde olup bundan sonra hazırlanacak yıllık çalışma programlarının da çerçevesini çizmektedir. Stratejik Plan ile genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin artırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 

       

BİMER DPT AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EURADA